logo

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพหรือ

profile