logo

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ Restart Thailand มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 อัตราค่าจ้างสำหรับปริญญาตรี 15,000 บาท ปวส. 12,000 บาทหรือ

profile