Data Privacy Consent & Disclaimer

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ต่อจากนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” ตระหนักถึงหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านอย่างปลอดภัย การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ เปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. คำนิยาม
  “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ “กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย ประวัติการทำงาน เป็นต้น “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย เลขที่ประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง VISA ใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างด้าว เลขที่ประกันสังคม เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร เลขทะเบียนรถยนต์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานะภาพการสมรส สถานะภาพทางทหาร ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน ทักษะความสามารถ ข้อมูลทางการเงิน หนังสือรับรองการทำงาน ใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  ข้อมูลบุคคลที่สาม    
  ได้แก่   คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์   โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็น   
 3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
       ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์ม ต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรม หรือสมัครงานออนไลน์ สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือข่าวสารการรับสมัครงาน หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัทฯ เป็นต้น
  2. เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านเอง และบุคคลอื่น
       ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเอง และบุคคลอื่น ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ท่านอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นด้วย เช่น บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวของท่าน ซึ่งบริษัทฯ ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อดำเนินการพิจารณาการรับสมัครเข้าทำงานของท่าน
  3. บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากองค์กรอื่น
       บริษัทฯ อาจจะรวบรวมข้อมูลของท่านจากองค์กรอื่นเพื่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ตัวอย่างเช่น การขอข้อมูลเพื่ออ้างอิงจากนายจ้างเก่าของท่าน และการเช็คประวัติส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงในกรณีที่ท่านสมัครงานกับเราผ่านตัวแทนรับจ้างจัดหางาน หรือเว็บไซด์หางาน โปรดทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนรับจ้างจัดหางานแต่ละราย
  4. เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ
       บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 4. วัตถุประสงค์และฐานในการดำเนินการประมวลผลข้อมูล
      บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อการปฏิบัติตามพันธะสัญญาการจ้างงานระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสมัครงาน
  2. เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การประเมินความสามารถในการทำงาน
  3. เพื่อการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิทางเสรีภาพของท่าน
       บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน กรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ขอความยินยอม หรือบริษัทฯ ไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้
  4. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสาร ต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น
       ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 5. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
  1. ภายในบริษัท
       ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ การบริหารจัดการ และเพื่อการสื่อสารภายในบริษัท โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท อาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามความจำเป็น
   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
   • ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางด้านงานบุคคล
   • ฝ่ายหรือทีมสนับสนุนต่างๆ เช่น IT
  2. ภายนอกบริษัท
       ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการส่งต่อให้กับองค์กรภายนอก เพื่อที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าองค์กรเหล่านั้นเป็นใครบ้าง บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อพอสังเขป ดังนี้
       ผู้ให้บริการภายนอก : ได้แก่ องค์กร และคู่สัญญาช่วงขององค์กรผู้ให้บริการภายนอก ที่ได้ให้บริการด้านสารสนเทศ และ/หรือ ให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsource) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลียงชีพ และระบบด้านการสวัสดิการต่างๆ ผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม การประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
       เมื่อบริษัทฯ ใช้บริการจากบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะต้องให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดยมาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม
       ที่ปรึกษามืออาชีพของบริษัทฯ : อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบ (Auditor) และที่ปรึกษา
       ลูกค้า : บริษัทฯ อาจจะต้องนำส่งข้อมูลของท่านกับลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็นในการจัดการ เสนอขายบริการ และส่งมอบบริการแก่พวกเขา
       หน่วยงานรัฐ : บริษัทฯ อาจจะนำส่งข้อมูลของท่านกับองค์กรรัฐ อาทิเช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อร้องขอที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยเราจะนำส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำ
       องค์กรหรือบุคคลภายนอก : ในบางกรณีบริษัทฯ ได้ยืนยันข้อมูลของท่าน ให้กับองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อสอบถามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆ ของท่าน เช่น การสมัครหรือใช้บริการ ด้านสินเชื่อ การสมัครงาน โดยบริษัทฯ จะยืนยันเฉพาะสถานะภาพการเป็นพนักงาน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านได้เปิดเผยกับองค์กรหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวไว้เท่านั้น
       รวมถึงในกรณีที่เราได้รับหนังสือยินยอมจากท่าน เราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับนายจ้างใหม่ เพื่อการรับรองสภาพการจ้างงานเดิม หรือการให้ข้อมูลของท่านกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหรือโครงการวิจัยคุณภาพบัณฑิต
       ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะไม่เปิดเผยการให้ข้อมูลดังกล่าวกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเมื่อไรก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ [email protected]
 6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. บริษัทฯ ปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร?
       บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมทางด้านเทคนิคและการบริหารองค์กร เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเราต้องโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม เราจะทำต่อเมื่อเรามีระบบการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
       บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่มีความจำเป็นด้วยวัตถุประสงค์ในการที่เราได้รวบรวม เก็บรักษา โดยทั่วไปก็จะเป็นไปตามระยะเวลาที่ท่านได้ถูกจ้างงาน หรือมีสัญญาจ้างกับทางบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 7. สิทธิของท่าน
      ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
       ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
       ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้ หากท่านเป็นพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบของบริษัทฯ
       ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  3. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
       ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
       ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุผลบางประการได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูล หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  5. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
       ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของท่าน หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุผลบางประการได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
       ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หากท่านเป็นพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบของบริษัทฯ หรือดำเนินการกรอกเอกสารตามขั้นตอนดำเนินการของบริษัทฯ
       ท่านสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ ทั้งนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว
  7. ช่องทางการติดต่อ
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
       บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
       555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 10
       ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
       โทรศัพท์ : +66(0) 2140 3151 โทรสาร : +66(0) 2140 3179
       Website : www.pttbsa.com
       อีเมล : [email protected]
  8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
       นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อการแจ้งนโยบายนี้ โดยโพสต์ผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ