Login Signup
PTT
Welcome

Business Services Alliance Co.,Ltd.

Our Vision - “ TO BE TRUSTED SERVICE SOLUTIONS COMPANY ” บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจด้านงานบริการ เรามุ่งมั้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ - สร้างความพึงพอใจ และความผูกพันกับลูกค้าด้วยการบริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางSTEMเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทักษะแห่งศตวรรษที่21

สนับสนุนการเข้าถึงและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยงานพัฒนาและการวิจัย รวมถึงการยกระดับคุณค่าผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

COME AND JOIN OUR TEAM!
We have many positions waiting for you.